Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Weryfikacja opinii bieglego sądowego
Analizy włosów na narkotyki i dopalacze:

- Narkotyki i pochodne narkotyków oraz dopalacze
Ustalanie ojcostwa:

Badania do celów prywatnych i sądowych w Renomowanym, Atestowanym i Certyfikowanym laboratorium Zakładu Medycyny Sądowej.
Testy genetyczne na udowodnienie zdrady partnerskiej:

Diagnostyka mikrośladowa na udowodnienie zdrady z opinią biegłego sądowego.

Zdradę lub romans można także udowodnić odzyskując wykasowane SMS-y (z kart SIM lub/i telefonów komórkowych).
Medycyna sądowa:

Badania medyczno-sądowe, opinie sądowo-lekarskie, tanatologia sądowo-lekarska
Ekspertyzy Kryminalistyczne:

Ekspertyzy kryminalistyczne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Śladów Biologicznych:

Badania śladów biologicznych wykonywane przez wybitnych ekspertów biologii i genetyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Fonoskopijne:

Ekspertyzy fonoskopijne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy audiowizualne:

Ekspertyzy audiowizualne wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Badania Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych:

Ekspertyzy wypadków drogowych i komunikacyjnych wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Ekspertyzy budowlane:

Ekspertyzy budowlane w zakresie: ocena jakości wykonanych robót, określenie kosztów usunięcia wad, podział fizyczny budynków, wyodrębnienia samodzielnych lokali, rozlicznie robót budowlanych wykonywane przez biegłego sądowego.
Informatyka Śledcza - Śledztwa Komputerowe:

Ekspertyzy z zakresu informatyki śledczej oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów. Śledztwa komputerowe wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki śledczej dla organów ścigania.
Ekspertyzy Grafologiczne oraz Badania Dokumentów:

Ekspertyzy grafologiczne oraz badania dokumentów wykonywane przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.
Odzyskiwanie i Kasowanie Danych:

Ekspertyzy odzyskiwania i kasowania danych oraz odzyskiwania wykasowanych SMS-ów wykonywane przez wybitnych ekspertów informatyki.
Testy do wykrywania narkotyków:

Nasze testy używane są przez Policję, Służby Celne, Straż Graniczną, Służby Operacyjne i Jednostki Specjalne w 10 krajach UE. Wykrywają narkotyki w podejrzanych substancjach, płynach, ślinie i w moczu. Posiadają atest Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.
Badania toksykologiczne:

Analiza dowodów rzeczowych w postaci sypkiej i płynnej pod kątem zawartości narkotyków oraz leków psychotropowych (przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych) z opinią biegłego sądowego toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.
Genealogia genetyczna:

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, pokazuje gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.Medycyna-Sadowa.pl

Oferujemy wykonanie badań toksykologicznych w następującym zakresie.

Badania toksykologiczne to:

1. Analiza jakościowa i ilościowa związków o charakterze lotnym:

 • alkohole (np. metanol, etanol, propanol, izopropanol, butanol, izobutanol, alkohol izoamylowy itp.),
 • aldehydy, ketony i estry (np. aceton, octan etylu, benzaldehyd, cykloheksanon),
 • substancje ropopochodne (np. heksan, oktan, cykloheksan, benzen, toluen, ksyleny),
 • glikol etylenowy,
 • związki cyjanowe.

2. Oznaczanie substancji nieorganicznych:

 • analiza płynów ustrojowych lub tkanek w kierunku obecności jonów metali (np. rtęci, ołowiu, arsenu itp.),
 • analiza płynów ustrojowych lub tkanek w kierunku obecności anionów (np. azotyny i inne).

3. Analiza jakościowa (wstępna) w kierunku obecności leków i narkotyków w zakresie podstawowym, z zastosowaniem testów immunochemicznych:

 • analiza moczu w kierunku obecności głównych grup narkotyków - opioidów, amfetaminy, kokainy, kannabinoli,
 • analiza moczu w kierunku obecności leków - barbituranów, benzodiazepin, trójcyklicznych leków antydepresyjnych.

4. Analiza kompleksowa jakościowa i ilościowa w kierunku obecności ksenobiotyków o charakterze narkotycznym:

 • opiaty - (morfina, kodeina, papaweryna, narkotyna, narceina, itp.),
 • opioidy - syntetyczne leki przeciwbólowe o działaniu narkotycznym (petydyna, fentanyl, pentazocyna, dekstromoramid itp.),
 • amfetamina i pochodne (np. Ekstaza i inne pochodne amfetaminy o charakterze halucynogennym itp.),
 • kokaina i metabolity,
 • kannabinole (marihuana, haszysz).

5. Analiza kompleksowa jakościowa i ilościowa w kierunku obecności leków o różnym działaniu farmakologicznym:

 • leki nasenne (np. pochodne barbituranów, dibenzoazepin itp.),
 • nienarkotyczne leki przeciwbólowe (np. aspiryna, paracetamol itp.),
 • leki psychotropowe - neuroleptyki, antydepresanty, przeciwlękowe (np. fenotiazyny, dibenzoazepiny, benzodiazepiny, pochodne tioksantenu, itp.),
 • leki przeciwpadaczkowe,
 • doustne leki przeciwcukrzycowe.

6. Analiza jakościowa i ilościowa ksenobiotyków we włosach:

 • wykrywanie, identyfikacja i analiza ilościowa środków uzależniających w  4  grupach narkotyków - opioidy, amfetamina, kokaina, kannabinole,
 • wykrywanie, identyfikacja i oznaczenia ilościowe leków z podstawowych grup farmakologicznych.

7. Analiza dowodów rzeczowych:

 • identyfikacja narkotyków (proszki, płyny, susze roślinne, tabletki),
 • identyfikacja dowodów rzeczowych znalezionych na miejscu zdarzenia płynnych i stałych - (płyny, rozpuszczalniki organiczne, alkohole, substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne, produkty spożywcze).

8. Analiza jakościowa i ilościowa pestycydów:

 • związki fosfororganiczne i karbaminiany,
 • polichlorowe weglowodory, DDT, pochodne kwasu fenoksyoctowego, parakwat, dikwat itp.

9. Analizy specjalne:

 • oznaczenie hemoglobiny tlenkowęglowej (jako narażenie na tlenek węgla),
 • oznaczenie methemoglobiny we krwi,
 • oznaczenie cholinesterazy (ACHE),
 • identyfikacja plam moczu w dowodach rzeczowych,
 • identyfikacja plam śliny w dowodach rzeczowych.

Materiał do badań:

 • pobrany od osób żywych (krew, mocz, włosy),
 • pobrany w czasie sekcji zwłok (krew, mocz, płyny ustrojowe tj. płyn z gałki ocznej, płyny błędnika wewnętrznego, płyn mózgowo-rdzeniowy, wycinki narządów wewnętrznych, włosy),
 • dowody rzeczowe (próbki cieczy, tabletki, substancje proszkowe oraz produkty spożywcze).

Badania i analizy włosów oraz produktów pod kątem narkotyków i dopalaczy:

 •  Narkotyki i pochodne narkotyków:

- Kannabinoidy (Marihuana, Haszysz), Amfetaminy (Amfetamina, Ecstasy), Opiaty (Heroina, Morfina, Kodeina, Opium), Kokaina,

 • Dopalacze:

 -  BZP i pochodne BZP - BZP /N-benzylopiperazyna/, TFMPP /3-trifluorometylofenylopiperazyna/, mCPP/1-(3- chloropfenylo)piperazyna/,

 - JWH-018 - syntetyczny kannabinoid. Wykazuje działanie na zwierzęta bardzo podobne do THC,

 - DXM /dekstrometorfan/ - pochodna morfiny znajdująca się w postaci bromowodorku w niektórych lekach przeciwkaszlowych np. Acodin,

 • Marker chronicznego nadużywania alkoholu:

- EtG (glukuronid etylu)

BIO GEN Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych, ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, Polityka prywatności
(c) BIO GEN. All rights reserved. Realizacja: Bull Design.